دیرین دیرین با موضوع استان دارد ! به سفارش اداره کل استاندارد استان لرستان با تشکر از سرکار خانم هدایت