دانلود پوستر آموزشی استاندارد ۲۲۲۶۱ با موضوع روان کننده ها و روغن های موتور بنزینی این پوستر در واحد آموزش و ترویج اداره کل استاندارد استان اصفهان طراحی شده است.